Правила


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Jacobs Микс от обещания“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, с ЕИК 203439093 и търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 12, етаж 3. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.jacobs3in1.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адреси: www.jacobs3in1.bg и www.facebook.com/Jacobs3in1.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

3. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, Якобс Дау Егбeртс ОПС БГ ЕООД, ХАТС СПОТ ТОМПСОН ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4. Официалните правила ще бъдат достъпни на www.jacobs3in1.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на www.facebook.com/Jacobs3in1.

5. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА (РЕГИСТРАЦИЯ, КАЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ГЛАСУВАНЕ И Т.Н.) Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!

6. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 09.01.2017 г. - 05.02.2017 г. само на територията на Република България. Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 09.01.2017г.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Стъпка 1: Потребителят трябва да се регистрира на www.jacobs3in1.bg. Регистрацията е безплатна и за нея не се изисква покупка.

2. Стъпка 2: След като вече е регистриран, потребителят може да участва, като създаде своя списък с новогодишни обещания, избирайки минимум по 1 обещание от трите категории на сайта. Общият брой на обещанията в неговия списък не може да надвишава 10.

3. Стъпка 3: За да участва за награди, потребителят трябва да сподели създадения на сайта списък в своя Фейсбук профил.

4. За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 36 награди:

4.1. 12 бр. фитнес гривни

4.2 12 бр. смартфон прожектори

4.3. 12 бр. ваучер за творчески курс

5. Спечелване на наградите:

5.1. Спечелване за всяка пропорционална част от наградите ще се извършват всяка седмица от периода на промоцията. Участникът ще участва в класацията за тази седмица, в която създаде своя списък с новогодишни обещания, както и всяка класация след това, в случай, че все още не е спечелил. Печелившите ще бъдат обявявани на www.jacobs3in1.bg в рамките на 48 часа след края на всяка седмица от промоцията. В случай, че в дадена седмица броят на участията е по-малък от броя на наградите, които следва да се изтеглят, съответните награди се пренасят за следваща седмица.

5.2. Всяка седмица на томболен принцип измежду изпълнилите условието за участие, ще бъдат избирани 9 победители – по трима за всяка от трите награди.

5.3. Не се допуска спечелването на повече от една награда от всеки вид от един участник с един и същ телефонен номер, имейл, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка за периода на промоцията.

5.4. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

6. Получаване на наградите:

6.1. Печелившите участници ще бъдат известени по имейла, с който участват в регистрацията си на www.jacobs3in1.bg. В срок от 5 работни дни от известяването им, че печелят, могат да заявят адрес за получаване на наградата, като попълнят данните си в получената форма за контакт на подадения от тях имейл. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

6.2. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер до 50 работни дни от края на играта в случай, че са спечелили и предоставили адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 15 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

6.3. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.

6.4. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

6.6. Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на награди.

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании JDE както и техните подизпълнители ХАТ СПОТ ТОМПСОН ЕООД за цели свързани с играта, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, и/или разпространението на наградите. Личните данни, които са част от материалите, качени от Участниците, ще бъдат достъпни на уеб сайта www.jacobs3in1.bg, на Facebook страницата на промоцията и/или в канала на Jacobs 3in1 в Youtube на всички трети лица. Останалите лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании JDE както и техните подизпълнители ХАТ СПОТ ТОМПСОН ЕООД. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни. Както е посочено в настоящите правила, преди да качи материали, съдържащи лични данни (в т.ч. образа) на трети лица, Участникът трябва да се увери, че те са съгласни тези данни да бъдат обработвани за целите на промоцията съгласно настоящите правила, след като ги е уведомил предварително за лицата, които ще ги обработват съгласно тези правила, целите на обработването,категориите лични данни, отнасящи се до съответното лице, които ще бъдат обработвани, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните и информацията за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 6. ДРУГИ

1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

3. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата промоция/игра/. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook

4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.

5. Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.

6. Промоцията се организира от Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД на територията на Република България. „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира промоцията на 09.01.2017 г.